GALERIJA
ISIM
ZRC
SAZU

Razstave

inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije pri Znanstvenoraziskovalnem centru Slovenske akademije znanosti in umetnosti (ISIM ZRC SAZU) se ukvarja z interdisciplinarnim poljem raziskovanja migracijskih procesov tako v Sloveniji kot v mednarodnem okolju. Raziskovalci se osredotočajo na študije izseljenstva in priseljenstva, povratništva, etničnosti, migracijskih in integracijskih politik, kulturno-umetniške produkcije izseljencev/priseljencev ter na različne metodološke in teoretične pristope k raziskovanju migracij. Pri svojem delu izhajajo iz številnih humanističnih in družboslovnih disciplin - zgodovinopisja, literarne zgodovine, umetnostne zgodovine, etnologije, antropologije, geografije, sociologije in kulturoloških ter političnih ved. Vključujejo se v mednarodne projekte s področja mednarodnih migracij in težijo k primerljivosti svojih raziskav s podobnimi raziskavami v Sloveniji in v tujini. Izhajajo tako iz teorije kot prakse, s katero se srečujejo pri svojih terenskih raziskavah in pri analizi sekundarnih virov


Objavljeno:

Slovenska društva v Jugoslovanskem prostoru
Šavrinke
Ljubljana - Križišče na poti sveta
Mladi in migracije
Dosežki ameriških Slovencev
Združeni Američani za Slovenijo